Systém vzdělávání ve společnosti NEURON consulting, s.r.o.

29.5.2013 – Autor: Vlastimil Matýsek / Neuron consulting

V nejúspěšnějších firmách jsou klíčem k dosažení cílů a strategických záměrů společnosti lidé. Výběr a zejména pak motivace, vzdělávání a vedení těchto lidí rozhodne, zda cílená investice do nových technologií nebo výrobků přispěje ke zlepšení postavení společnosti na trhu a přinese pro majitele předpokládaný finanční efekt.

Vzdělávání zaměstnanců provádíme několika způsoby:
Vzdělávání na klíč – Vzdělávání na klíč je využíváno většinou společností na trhu, zásadní význam má pro společnosti, ve kterých probíhají změny, a které chtějí růst.
Nabídkový list – Neboli vzdělávání z katalogu vzdělávání. Nabízíme vzdělávání v akreditovaných programech, vzdělávání v oblasti manažerských dovedností, rozvojové programy pro management firem, mistry, obchodní a marketingové útvary, útvary nákupu a logistiky, útvary řízení lidských zdrojů, finanční útvary, rozvoj zaměstnanců zákaznických kanceláří a call center a další.
Semináře a workshopy – Organizujeme semináře a workshopy na základě požadavků firem. Tyto akce jsou organizovány formou kulatého stolu a zahrnují příspěvky s odbornou tématikou prezentované zástupci jednotlivých společností.

V systému vzdělávání je důležitá analýza rozvojových potřeb klienta. Před započetím seminářů analyzujeme s klientem potřeby vzdělávání a navrhneme společně podobu semináře. Na základě této analýzy navrhujeme systém a oblasti vzdělávání, které mají pomoci ke zlepšení kompetenčního profilu pracovníků a napomoci tak splnit budoucí potřeby společnosti. Jsme schopni připravit kompetenční model „šitý na míru“. Náš lektorský tým je na vysoké úrovni, tudíž volí vhodné vzdělávací metody. Snaží se probírané učivo aplikovat do praxe prostřednictvím interaktivních a inovativních metod. Celá školení provází diskuze a následná oboustranná zpětná vazba.

Nabízíme různé formy vzdělávání jako je: individuální vzdělávání, skupinové vzdělávání, podpora týmů a field assistance.

Za jeden z nosných pilířů své práce považujeme poskytování kvalitní a podnětné zpětné vazby. Ke školením přistupujeme jako k nástroji, který by měl našim klientům pomoci při dosahování vytýčených cílů.
Na základě průběžného hodnocení a srovnání s předpokládanými cíli, které má lektor vzdělávání dosáhnout může lektor navrhnout korekci obsahu nebo změnu přístupu (výběr metod a nástrojů) u vzdělávací aktivity. Stejně tak účastníci vzdělávací akce mohou navrhnout výše uvedené změny.
Závěrečná zpětná vazba je poskytována lektorovi a účastníkům vzdělávací aktivity a obsahuje do jaké míry a zda bylo dosaženo vytyčených cílů, zda byly oboustranně v průběhu vzdělávacích aktivit zapracovány připomínky z průběžných zpětných vazeb. Účastníci vzdělávací akce vystavují lektorovi závěrečné hodnocení a lektor hodnotí aktivitu jednotlivých účastníků a jejich vystupování a silné stránky, zároveň definuje u každého účastníka rozvojové potřeby, které s účastníkem diskutuje.
Závěrečná zpětná vazba pro vedení společnosti obsahuje zhodnocení celého týmu – vyhodnocení změn vyplývající z průběžných zpětných vazeb, aktivita jednotlivců, jejich silné stránky a oblast pro další rozvoj.

Vzdělávání se věnujeme již od roku 1999, za tuto dobu jsme nabyli mnohé cenné zkušenosti. I nadále chceme pomáhat klientům překonat konkurenci zejména v oblasti zvyšování výkonnosti, efektivity a konkurenceschopnosti ve stále náročnějším tržním prostředí.
Aby vzdělávání bylo komplexní a efektivní, je nutné zakomponovat výše popsané metody a zvolit kvalitní vzdělávací společnost jako jsme my, Neuron consulting, s.r.o.Napsat komentář