VY

 • Dlouhodobě neúspěšně hledáte zaměstnance na pozice v TOP managementu?
 • Dlouhodobě hledáte zaměstnance na pozice ve středním managementu Vaší společnosti?
 • Hledáte specialisty, kteří nejsou běžně na trhu?
 • Nebo snad obsazujete pozici jen na přechodnou dobu?

MY

Nabízíme naše manažery a odborníky do Vašich řad

Výhoda spolupráce s námi?

 • Zkušenosti našich lidí v oblasti, kterou bude vykonávat
 • Velmi rychle se učící osobnost v případě potřeby
 • Schopnost nést plnou zodpovědnost
 • Schopnost dodat výsledek
 • Schopnost zaškolit jednotlivce a tým
 • Z dlouhodobého hlediska úspora nákladů – na našeho zaměstnance se nevztahují firemní benefity
 • Trvání spolupráce je bez dalších nároků jednoznačně definována smlouvou

Jedná se o zajištění profesionála do společnosti klienta na dobu určitou, přičemž Interim manažer řídí veškeré procesy v rámci firmy nebo svěřeného útvaru. Případně se dle dohody se zákazníkem soustředí na blíže specifikovaný cíl – maloobchod, výběry zaměstnanců, vedení výroby, nákup.

 • Pokud potřebujete připravit firmu na zásadní změny a efektivně je implementovat
 • V případě fúze či restrukturalizace společností s externím dohledem
 • Pro rychlé a efektivní uskutečnění změn
 • Při odchodu klíčového manažera, kterého potřebujete rychle nahradit
 • V případě potřeby řízení projektů, nastartování projektů
 • Jste vznikající společnost a nemáte zkušenosti se zaváděním  procesů
 • Jste společnost, která se dynamicky rozvíjí a chybí ji kapacity na tvorbu procesů
 • Jste společnost, která nenaplňuje představy plánovaného růstu
 • Jste společnost, která je ve ztrátě a neví si rady jak dál
 • Potřebujete zastoupit funkci HR manažera, ředitele, obchodního ředitele, výrobního ředitele či specialisty z důvodu odchodu na MD, do zahraničí atd.
 • V případě, že Vám chybí vlastní kapacity, získali jste nové projekty nebo Vás čeká přechodný nárůst činností
 • Postrádáte určitý typ osobnosti ve stávajícím týmu a nedaří se Vám najít vhodného manažera nebo specialistu do zaměstnaneckého poměru
 • Manažeři s dlouhodobou zkušeností v TOP managementu s prokazatelnými výsledky
 • Manažeři s dlouhodobou zkušeností na různých úrovních řízení s prokazatelnými výsledky (střední management, metodici, mistři, týmoví vedoucí, týmoví koučové)
 • Personál a specialisté oddělení Řízení lidských zdrojů, nákupu, obchodních oddělení, výroby, financí a jakosti
 • Koučové one to one, týmoví koučové
 • Projektoví manažeři
 • Kvalifikovaného manažera – odborníka s prokazatelnými výsledky a praxí
 • Kvalifikovaného specialistu – odborníka s prokazatelnými výsledky a praxí
 • Podporu a zázemí poradenské firmy
 • Využití know – how naší společnosti
 • Odbornou kapacitu manažera schopného dosáhnout zadaných cílů
 • Osobu nezávislou na vnitřních strukturách
 • Časovou flexibilitu
 • Efektivní vynaložení nákladů – platíte za dosažené výsledky
 • Zkušenosti z různých odvětví a projektů
 • Výrazně šetříme Vaše mzdové náklady
 • Dosažení definovaných cílů, dlouhodobě ovlivní efektivitu ve Vaší organizaci
 • Zajistíme proškolení a koučink Vašich zaměstnanců (Vašeho týmu)
 • Přineseme zkušenosti z celé řady oblastí podnikání (benchmarking)
 • Zaručíme úspěch implementovaných postupů
Pro více informací nás kontaktujte

Chyba: Kontaktní formulář nebyl nalezen.

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies. Odsouhlaste prosím nastavení cookies souborů pro použití webu.
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Rosque s.r.o. IČ 07491867 se sídlem Jilemnického 1883/1, 748 01 Hlučín (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou
Adresa: Soukenická 3181/19b, 702 00 Ostrava Email: info@neuronconsulting.com Telefon: + 420 596 112 508
 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle …. let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.
 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 2. Provozované služby, zajišťující marketingové a podpůrné služby
 • Google analytics - zaznamenává cookie a použití webu
 • Google Adwords - zaznamenává cookie a použití webu
 • Google nákupy - žádost o recenzi, zaznamenává email pokud odsouhlasíte v procesu objednávky
 • Heureka - zaznamenává konverze nákupu a email pro službu "Ověřeno zákazníky"
 • Zboží.cz - zaznamenává konverze nákupu a email
 • Sklik - zaznamenává cookie, použití webu, konverze nákupu

VI. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. Odvolat souhlas můžete kdykoli ve svém vlastním účtu zákazníka.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zabezpečeného / šifrovaného přístupu na web, šifrování hesel zákazníků v databázi, pravidelných aktualizací systému, pravidelné zálohy systému.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
  Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.
Save settings
Cookies settings