Nabízíme zpracování koncepcí v oblasti rozvoje Vaší firmy a skupin zaměstnanců, zpracování vzdělávacích a rozvojových plánů Vašich zaměstnanců.

 • Namodelujeme profesionální vzdělávací program přímo zpracovaný na míru Vašich potřeb, se znalostí Vašeho oboru
 • Vzdělávací a rozvojové aktivity, jsou podávány interaktivní formou s praktickými příklady a modelovými situacemi
 • Programy otevřených kurzů pro menší počet zaměstnanců, jsou složeny na základě požadavků Vás, našich zákazníků
 • Jsme schopni profesionálně zorganizovat Vaše zaměstnanecké workshopy nebo strategická setkání vedení
 • Zajistíme profesionální úroveň individuálního nebo týmového koučinku
 • Naši trenéři a lektoři mají dlouholetou praxi v mezinárodním prostředí na různých úrovních řízení nebo specialisty s prokazatelnými výsledky své práce. Při své práci využívají nejmodernější vzdělávací metody
 • Zajišťujeme veškerou organizaci a administraci školení, školící prostory, ubytování, dle potřeb a dohody se zákazníky
 • Zákazník obdrží z každé vzdělávací nebo rozvojové aktivity zprávu, která zahrnuje trénovanou oblast, úroveň získaných znalostí a dovedností vzdělávaných zaměstnanců a návrh jejich dalšího rozvoje
 • Nastavením vzdělávacího programu na míru snížíte náklady v důsledku efektivity nastaveného programu. Efektivitu nastavených programů, modulů vyhodnocujeme
 • Rozvoj osobnosti
 • Koučink – osobní, týmový, interních koučů
 • Rozvojové programy pro TOP manažery, vedoucí, specialisty
 • Rozvoj manažerských dovedností
 • Rozvoj měkkých dovedností
 • Vzdělávání a trénink zaměstnanců výroby, ŘLZ, obchodních oddělení, nákupu, logistiky, jakosti, atd.
 • Rozvoj v oblasti Štíhlé výroby
 • Trénink zaměstnanců na pracovišti metodikou TWI – Jupiter program
 • Vzdělávání v oblasti projektového řízení
 • Řízení změn
 • Rekvalifikace, ESF
 • Typologie zaměstnanců
 • Developement centra
 • Assesment centra
 • Audity
 • Pracovní právo
 • Systémy odměňování, motivace, benefity
 • Outsorcing personálních činností
 • Výběry zaměstnanců – nástroje výběru, recruitment, executive search
 • Akademie pro manažery Řízení lidských zdrojů
 • Akademie pro Personalisty/personalistky
 • Akademie pro projektové manažery
 • Akademie pro vedoucí provozu a mistry
 • Manažerská akademie pro vrcholové vedení
 • Manažerská akademie pro střední management
 • MBA v kostce
 • Akademie pro obchodníky a obchodní zástupce
 • Manažer se zaměřením na jakost
 • Základy podnikání
 • Obchodní zástupce
 • Operátor, operátorka Call centra
 • Moderní asistentka
 • Štíhlá výroba pro vedení firem
 • Štíhlá výroba pro zaměstnance
 • Marketing v kostce

Na základě auditu Vašich potřeb, zpracujeme vzdělávací a rozvojový plán pro následující skupiny zaměstnanců:

 • Firma jako celek
 • TOP management
 • Vedoucí zaměstnanci
 • Zaměstnanci na klíčových pozicích
 • Vytipovaní zaměstnanci s vysokým potenciálem k dalšímu rozvoji
 • Obchodníci
 • Nákupčí
 • Mistři
 • HR management
 • Personalisté
 • Asistentky
 • Vedení výroby
 • Zaměstnanci výroby
 • Vedení jakosti
 • Zaměstnanci útvarů jakosti
 • Logistika
 • Plánování
 • Projektové řízení
 • Firemní kultura
 • Koučové
Pro více informací vzdělávání nás kontaktujte

Chyba: Kontaktní formulář nebyl nalezen.

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies. Odsouhlaste prosím nastavení cookies souborů pro použití webu.
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Rosque s.r.o. IČ 07491867 se sídlem Jilemnického 1883/1, 748 01 Hlučín (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou
Adresa: Soukenická 3181/19b, 702 00 Ostrava Email: info@neuronconsulting.com Telefon: + 420 596 112 508
 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle …. let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.
 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 2. Provozované služby, zajišťující marketingové a podpůrné služby
 • Google analytics - zaznamenává cookie a použití webu
 • Google Adwords - zaznamenává cookie a použití webu
 • Google nákupy - žádost o recenzi, zaznamenává email pokud odsouhlasíte v procesu objednávky
 • Heureka - zaznamenává konverze nákupu a email pro službu "Ověřeno zákazníky"
 • Zboží.cz - zaznamenává konverze nákupu a email
 • Sklik - zaznamenává cookie, použití webu, konverze nákupu

VI. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. Odvolat souhlas můžete kdykoli ve svém vlastním účtu zákazníka.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zabezpečeného / šifrovaného přístupu na web, šifrování hesel zákazníků v databázi, pravidelných aktualizací systému, pravidelné zálohy systému.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
  Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.
Save settings
Cookies settings