Optimalizace čalounické výroby ve společnosti BorcadTrénink na pracovišti

Oblast řešení

Optimalizace výroby

Náš úkol

 • Snížení výrobnách časů o 30%
 • Snížení počtu obsazených paletových míst v prostoru čalounické výroby o 50%
 • Zvýšení produktivního času předáka dílny z 25% na 70%
 • Definice maximální kapacity výroby

Průběh

Cílem půlročního projektu ve společnosti Borcad, která se primárně zabývá výrobou sedadel pro kolejovou techniku bylo nastavit a optimalizovat novou čalounickou výrobu. Do roku 2017 probíhala veškerá výroba čalounění v kooperaci.
Náš projekt startoval v září 2017 a navazoval na interní projekt, jehož cílem bylo zavedení výroby čalounění. Šití a kompletace čalounění bylo zahájeno prvními sériemi koncem již srpna. Vše bylo ovšem na počátku jak z hlediska počtu vyrobených kusů, tak nastavených časů a procesů. Nedostatečný byl také návoz materiálu, návaznost operací, tok materiálu mezi pracovišti, nevyužívaly se víceméně žádné přípravky, výroba se již od začátku dostávala do skluzu.

Po vstupní analýze jsme spolu s vedením společnosti Borcad definovali konkrétní cíle projektu a to na zkrácení výrobních časů o 30%, snížení počtu obsazených paletových míst v prostoru čalounické výroby o 50%, zvýšení produktivního času předáka dílny z 25% na 70% a nadefinovat maximální kapacitu výroby s návrhem dalších investic. To vše s termínem 28.2.2018.

Nejprve bylo potřeba definovat současnou výrobní kapacitu, vypočítat potenciální důsledky nedostatečného množství lidí a poté pomocí Spaghetti diagramu „rozpitvat“ tok materiálu a pohyb pracovníků. Následně jsme vytvořili nový koncept materiálového toku s využitím přepravních vozíků, a to již při samotném vychystávání a návozu materiálu ze skladu. Sedadlo se skládá z mnoha menších či větších dílů a systém uložení jednotlivých částí hraje při prvních výrobních krocích klíčovou roli. Tří až pěti patrové vozíky s přesně nadefinovaným způsobem uložení byly trefou do černého.

Na základě Spaghetti diagramu, sledování „cvrkotu“ při běžném chodu a potřebě snížit množství obsazeného paletového prostoru jsme navrhli a zrealizovali nové rozmístění jednotlivých pracovišť s ohledem na co nejkratší trasy a návaznost operací a minimum rozpracované výroby. Výroba čalounění má několik „prvních“ operací, a proto bylo důležité najím body střetu jednotlivých komponentů a sestav.

Další důležitou součástí celého procesu je příprava výroby. Stříhání pásků, suchých zipů a spousty dalších dílů jsme se snažili maximálně automatizovat, což se podařilo.

Nízký počet lidí a využívání jejich schopností na pravém místě byl dalším problémem. Pracovnice, které umějí šít nemohou být využívány pro pomocné operace. Například pro navlékání čalounění, což je velice fyzicky náročná operace, jsme okamžitě začali hledat silový typ pracovníků, kterým nevadí stereotypní práce.

Skluz ve výrobě, který vznikal od počátku projektu a na jeho konci proměnil v třítýdenní předstih a možnost předvyrobit si dostatečné množství sad.

Výsledek

Bylo dosaženo snížení výrobních časů o 28,3%, počet využitých paletových míst se snížil o 66%, jediné, produktivní čas předáka se zvýšil na 45%. Pro maximální kapacitu dílny jsme využili Citlivostní analýzu.

Snížení výrobních časů 28%
Snížení počtu paletových míst o 66%
Produktivní čas předáka zvýšen z 25 na 45%

Máte zájem o spolupráci?

Chyba: Kontaktní formulář nebyl nalezen.

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies. Odsouhlaste prosím nastavení cookies souborů pro použití webu.
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Rosque s.r.o. IČ 07491867 se sídlem Jilemnického 1883/1, 748 01 Hlučín (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou
Adresa: Soukenická 3181/19b, 702 00 Ostrava Email: info@neuronconsulting.com Telefon: + 420 596 112 508
 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle …. let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.
 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 2. Provozované služby, zajišťující marketingové a podpůrné služby
 • Google analytics - zaznamenává cookie a použití webu
 • Google Adwords - zaznamenává cookie a použití webu
 • Google nákupy - žádost o recenzi, zaznamenává email pokud odsouhlasíte v procesu objednávky
 • Heureka - zaznamenává konverze nákupu a email pro službu "Ověřeno zákazníky"
 • Zboží.cz - zaznamenává konverze nákupu a email
 • Sklik - zaznamenává cookie, použití webu, konverze nákupu

VI. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. Odvolat souhlas můžete kdykoli ve svém vlastním účtu zákazníka.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zabezpečeného / šifrovaného přístupu na web, šifrování hesel zákazníků v databázi, pravidelných aktualizací systému, pravidelné zálohy systému.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
  Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.
Save settings
Cookies settings