V rámci podnikového poradenství stráví naši konzultanti cca 80% času v provozech nebo odděleních Vaší firmy, aby co nejlépe poznali Vaši společnost a definovali s Vámi Vaše potřeby a očekávání.

Víme, že dnes firmy vyžadují po poradenských společnostech nejen radu, ale i řešení svých problémů. Naše společnost nabízí velmi komplexní přístup k podnikovému poradenství. Jde nám zejména o návrhy řešení, s dopadem na Vaše konkrétní podnikatelské výsledky a jejich úspěšné zavedení do praxe.

Specializujeme se na podnikové poradenství zejména v následujících oblastech:

 • Due dilligence pro vstup investorů
 • Přípravu fúze společností
 • Oceňování společností nebo jejich částí
 • Restrukturalizaci a optimalizaci firem a útvarů společností

Tato činnost může být provedena jak formou poradenské činnosti, tak i formou realizace. Naši spolupracovníci, jsou schopni provést, na základě hluboké analýzy, návrh nové organizační struktury, včetně její implementace. Optimalizujeme a měříme výkonnost firmy jako celku i jednotlivých oddělení. Provedeme personální audity. Jasně definujeme aktivity, které jsou úzce spojeny s tzv. core business a naopak aktivity, které by měly být outsourcovány nebo definovány jako podpůrné. Zavedeme ve Vaší firmě potřebnou úroveň firemní kultury včetně vizualizace.

 • Revitalizace společnosti
 • Krizové řízení podniku

Naše společnost po dohodě se zákazníkem dosadí do TOP managementu vlastní manažery, kteří dovedou firmu k předem definovaným cílům, a se zákazníkem vybereme a připravíme nový management zákazníka, který převezme řízení firmy, po uplynutí zakázky týkající se krizového řízení. Další možností je poradenství stávajícím manažerům, směřující k dosažení vytýčených cílů společností.

 • Finanční ocenění investičních projektů a řízení projektů
 • Pomoc zahraničním investorům při vstupu do České republiky

Pomoc se týká zejména jednání se státními a veřejnými institucemi, právní, legislativní pomoc, provedení marketingové studie, zprostředkování kontaktů s firmami v rámci ČR, výběr zaměstnanců, získání finančních pobídek, zastupování při jednání s bankami, případně zastupování zahraničních firem v ČR.

V případě kapitálového vstupu do nových společností nebo nákupu společností nabízíme kompletní Due diligence a ocenění Vámi vybraných firem.

Due diligence je komplexní analýzou společnosti, která Vám pomůže minimalizovat rizika Vašeho podnikání.

Poskytneme Vám informace, které mají vliv na cenu transakce, případně náklady spojené s nákupem prověřované společnosti.

Due Diligence provádíme ve všech oblastech společnosti:

 • Finanční
 • Daňové
 • Právní
 • Obchodní
 • Výrobní
 • Nákupní a logistická
 • Personální

Výstupem Due dilligence je komplexní zpráva, zahrnující veškerou problematiku výše uvedených oblastí.

 • Rozbor potenciálu společnosti – obchodní aktivity, technologie, personál, efektivita řízení společnosti, výkon společnosti
 • Rizika – právní, finanční a daňová, obchodní
 • Vícenáklady spojené s realizací nákupu
 • Ocenění firmy

Nastavujeme systémy řízení v organizacích, kde je základem vytvoření metodiky tvorby procesních modelů a provedení procesní analýzy.

Kroky vedoucí k vytvoření systému procesního řízení jsou následující:

 • Návrh systému řízení procesů – nastavení pravidel a zásad z hlediska organizační struktury systému řízení procesů (vlastníci, vykonavatelé, vedení, atd.),  zákazníci procesů a další role, které se účastní řízení procesů zmapování procesů v organizaci
 • Sledování účinnosti a vyhodnocování výkonnosti procesů
 • Nastavení pravidel pro provozní řízení procesů
 • Nastavení výkonnostních parametrů procesů a návrh a zlepšování procesů
 • Zajištění provádění procesů
 • Řešení sporů a konfliktů
 • Řízení změn

Provedení procesní analýzy a vytvoření procesní mapy.

 • Návrh implementace
 • Odsouhlasení vedením
 • Trénink zaměstnanců
 • Implementace
 • Audit systému
 • Nastavení pravidelných auditů a řízení změn

Definujeme strategii společnosti a implementujeme ji do firemní praxe.

Naší výhodou je, že při tvorbě strategie využíváme praxi a znalosti našich konzultantů na různých úrovních řízení a také specialistů, kteří se danou problematikou v praxi zabývali. Zároveň propojujeme nejnovější poznatky jak z lokálního, tak i mezinárodního prostředí.

Při implementaci využíváme systém řízení podle BSC, KPI, zavádíme v organizacích řízení podle cílů a to s rozpadem od strategických karet firmy, až po cíle jednotlivce.

Dbáme na to, aby strategické řízení nebylo o administrativě, ale synergických procesech směřující k jednotnému řízení organizace s cílem zvýšení efektivity a dosažení cílů. Při implementaci strategie jsme schopni nabídnout jak celistvé řízení formou interim managementu, kdy na dohodnutou dobu poskytneme manažera nebo manažery, kteří mají jednoznačně a smluvně dohodnuté cíle, tak nabízíme i formu řízení projektu s cílem nastavení strategie nebo konzultace, které pomohou Vašemu vedení nebo majitelům v orientaci týkající se potřeb společnosti.

Výhodou interim managementu je, že získáváte manažera s adekvátní praxí, který není zatížený vnitřní kulturou a zvyklostmi společnosti a je tedy schopen lépe využít výhod vnitřního prostředí a v kombinací se znalostmi v oblasti poradenství a vynikajícími manažerskými dovednostmi dosáhnout velmi zřetelného efektu a požadovaných výsledků. Zároveň získáte i odbornou podporu naší společnosti.

V rámci strategického řízení v organizaci nastavujeme u zákazníků zároveň systém řízení změn, včetně tvorby týmů změn a definice jejich rolí.

Definujeme, optimalizujeme a implementujeme organizační strukturu firmy nebo jednotlivých oddělení s cílem zvýšení efektivity.

Zvýšení efektivity nechápeme jako úsporu zaměstnanců za každou cenu, ale přednostně optimalizaci procesů a work flow, které jsou základem pro tvorbu organizační struktury.

Procesní audit sleduje a měří efektivitu procesů ve společnosti s cílem optimalizace procesů, jak z hlediska návazností jednotlivých procesů, počtu a kvalifikace zaměstnanců, tak i tzv. výtěžnosti procesů.

Výsledkem je:

 • Zvýšení efektivity a produktivity práce
 • Definice těchto procesů a zvýšení produktivity. Audit procesů a systémů zahrnuje i změnu organizace práce a změnu organizačního uspořádání ve  společnosti

KDY využít audit procesů a systémů?

 • Pokud chcete zvýšit produktivitu procesů, efektivitu práce a zjednodušit tok procesů ve společnosti
 • Pokud se chcete zaměřit na zvýšení efektivity Vaší společnosti a využít synergie
 • Pokud se zamýšlíte nad změnou portfolia služeb, výrobků, změnou podnikatelských aktivit
 • Správně nastavené procesy mohou pomoci dosažení Vašich cílů

PROČ využít Audit procesů a systémů s námi?

 • Strategii Vaší společnosti vezmeme jako základ pro nezávislou analýzu stávajících procesů
 • Změny implementujeme formou akčních plánů, vycházejících z potřeb Vaší společnosti
 • Proškolíme zaměstnance v rámci nových procesů
 • Jsme schopni profesionálně řídit změny a implementovat je uvnitř firmy

Management Audit

Jedná se o audit kompetencí, strategické a podnikatelské orientace Vašich manažerů.

Jsme schopni profesionálně vyhodnotit úroveň kompetencí manažerů pomocí:

 • Personálního auditu
 • Assessment/Development Center
 • Metodou Funnel Mind
 • Metodou hodnocení 360°

Možné příklady výstupů z management auditu:

 • Zhodnocení kompetencí managementu
 • Zhodnocení potřeb rozvoje managementu
 • Možnosti koučinku (týmový, individuální)
 • Návrh na změny, případně jejich řízení, v uspořádání managementu

Provedeme vyhodnocení efektivity procesů řízení lidských zdrojů a vyhodnotíme jejich návaznost na firemní strategii.

Navrhneme Vám paletu moderních nástrojů Řízení lidských zdrojů a provedeme zaškolení Vašich zaměstnanců.

 • Provedeme audit efektivity logistiky a výrobního procesu, vyhodnotíme tok materiálů, audit uspořádání skladových dispozic.
 • Provedeme analýzu práce se zásobami a navrhneme jejich optimalizaci.
 • Provedeme personální audit a audit organizačního uspořádání uvnitř logistiky.
 • Navrhneme layouty v rámci logistických toků.

Nastavíme ve Vaší společnosti ucelený dodavatelský řetězec (Supply chain) zásobování – výrobní logistika – skladování – distribuce.

Nastavením tohoto řetězce, je prvním krokem k efektivnímu řízení Vaší výroby. Fungujícím řetězcem dochází ke zvýšení efektivity a úspoře Vašich finančních prostředků. Správným nastavením uceleného dodavatelského řetězce, získáte úspory až 30% Vašich nákladů na nákup a logistiku, což zvýší Vaši konkurenceschopnost.

Hlavní výhody spolupráce s námi:

 1. Úspora nákladů až 30%
 2. Jednoduchá řešení na míru Vaší společnosti
 3. Převzetí zodpovědnosti za funkční a transparentní proces námi nastaveného logistického řetězce, jeho implementaci a vzdělávání zaměstnanců
 4. Jsme schopni zjednodušit a zefektivnit Váš plánovací proces
 5. Zajistíme maximálně efektivní tok materiálu, informací tak, abyste měli v reálném čase k dispozici potřebné informace
 6. Jsme schopni navrhnout ideální propojení skladové a distribuční sítě
 7. Nastavíme Vám audit systému a jeho kontrolu

Při zvyšování efektivity procesů, vycházíme z nejnovějších poznatků na trhu, které naši konzultanti citlivě aplikují do Vaší firemní praxe a lokálních podmínek.

Vycházíme z auditu procesů, který u našich zákazníků provádíme a z cílů nebo očekávání definovaných majiteli společností nebo jejím vedením.

Provádíme procesní mapování a optimalizaci procesního uzlu tak, aby zaručoval zvýšení výkonu. Na nově definované procesní mapy, stanovujeme počty zaměstnanců, jejich kvalifikaci dle potřeby firmy do budoucna. Nastavujeme rovněž systém řízení výkonu, kde kombinujeme nástroje řízení výkonu tak, aby co nejlépe vyhovovaly Vašim podmínkám.

V rámci zvyšování efektivity nastavujeme u našich zákazníků, jak proces komunikace, tak i motivace a hodnocení zaměstnanců.

Naší výhodou jsou:

 • Velmi pragmatická nastavení procesů
 • Jednoduché využití daného modelu, který odráží potřeby businessu
 • Nastavujeme systém štíhlé výroby (TOYOTA systém ve společnostech)

Projekty snižování nákladů realizujeme jak ve výrobních, tak i obchodních společnostech nebo společnostech poskytující služby.

Snižování nákladů, je založeno na využití synergie a potenciálu, který zpravidla společnost má, ale není správně využíván. Ruku v ruce se snižováním nákladů, řešíme zároveň zvyšování výkonnosti společnosti a zvyšování efektivity procesů. Nastavením našich systémů, dochází k úsporám až 50% nákladů a synergicky pak zvýšení výkonnosti, již do jednoho roku po ukončení projektu.

Co Vám dále Vaše investice přinese?

 • Trvalý, zvýšený výkon firmy
 • Zvýšení efektivity až o 25%
 • Návratnost investice do jednoho roku od ukončení projektu

Nově nabízíme metodu snižování nákladů ve Vaší společnosti, kde pracujeme na vlastní riziko.

Naše odměna je předem dohodnuté % z uspořených nákladů.

Co garantujeme?

 • Plnou funkcionalitu Vašich procesů
 • Zachování nebo zvýšení výkonu procesů
 • Zachování nebo zvýšení výkonu firmy

Stanovíme obchodní a marketingovou strategii Vaší společnosti. Pracujeme s jedinečným postavením Vaší společnosti na trhu, jako s konkurenční výhodou a s tím, čím je Vaše společnost na trhu specifická. Výhodou naší společnosti je, že při tvorbě obchodní strategie využívají naši konzultanti dokonalou znalost trhu a jeho segmentů. Víme, jak přistupovat na trh nejen ČR, ale máme zmapované i evropské trhy a Rusko. Jsme schopni novou obchodní a marketingovou strategii implementovat, jak nabídkou služby našich Interim manažerů, tak i formou projektovou nebo konzultační.

V rámci obchodní a marketingové strategie nabízíme vybudování, rozšíření nebo transformaci Vaší obchodní sítě včetně tvorby, tréninku a vybudování obchodních týmů.

Máme zkušenosti jak z korporátních, tak i českých společností.

Hlavní výhody Vaší spolupráce s Vámi:

 • Přebíráme zodpovědnost za optimální a efektivní (prorůstové) nastavení procesů
 • Vyškolíme Vám vlastní zaměstnance
 • Zvýšíme obraty a ziskovost Vaší společnosti, v závislosti na segmentu prodeje a stávajícím stavu
 • Zvýšíme konkurence schopnost a zlepšíme postavení Vaší společnosti na trhu
 • Zefektivníme práci Vašich obchodních oddělení
 • Nastavíme znalostní úroveň Vašeho obchodního týmu

Outsourcing služeb a činností, je založen na obdobném principu jako Interim management.

Jsme schopni převzít plnou zodpovědnost za Vás, naše zákazníky v případě outsourcingu:

 • Oddělení Řízení lidských zdrojů nebo jeho části
 • Administrativních pozic
 • Řízení projektů

Výhodou outsourcingu činností je, že:

 • Snížíte náklady společnosti
 • Efektivně využijete pracovní sílu a zejména synergické podpory naší společnosti v oblasti zdrojů a zkušeností v různých odvětvích
 • Outsourcing provádíme dle dohody lokálně (ve Vaší společnosti) nebo částečně lokálně a částečně externě nebo pouze externě, kdy do společnosti dojíždí v pravidelných intervalech náš specialista
 • Uspoříte náklady za pracovní místo a vybavení zaměstnance, ale také náklady za inzerci pracovních míst, vedení databáze uchazečů, administrativní náklady atd.
Pro více informací nás kontaktujte
[contact-form-7 404 "Nenalezeno"]
Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies. Odsouhlaste prosím nastavení cookies souborů pro použití webu.
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Rosque s.r.o. IČ 07491867 se sídlem Jilemnického 1883/1, 748 01 Hlučín (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou
Adresa: Soukenická 3181/19b, 702 00 Ostrava Email: info@neuronconsulting.com Telefon: + 420 596 112 508
 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle …. let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.
 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 2. Provozované služby, zajišťující marketingové a podpůrné služby
 • Google analytics - zaznamenává cookie a použití webu
 • Google Adwords - zaznamenává cookie a použití webu
 • Google nákupy - žádost o recenzi, zaznamenává email pokud odsouhlasíte v procesu objednávky
 • Heureka - zaznamenává konverze nákupu a email pro službu "Ověřeno zákazníky"
 • Zboží.cz - zaznamenává konverze nákupu a email
 • Sklik - zaznamenává cookie, použití webu, konverze nákupu

VI. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. Odvolat souhlas můžete kdykoli ve svém vlastním účtu zákazníka.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zabezpečeného / šifrovaného přístupu na web, šifrování hesel zákazníků v databázi, pravidelných aktualizací systému, pravidelné zálohy systému.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
  Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.
Save settings
Cookies settings