V oblasti štíhlé výroby nabízíme firmám řešení projektů, které jim pomáhají zvýšit konkurenceschopnost na současném globálním trhu. Principy štíhlé výroby jsme schopni převést dle modelu TOYOTA, jako ucelený cyklus v rámci celé firmy. Jsme přesvědčeni, že tato filosofie pomáhá k využití synergických efektů a dosažení výsledků.

V našich projektech vycházíme z principů „Lean production“ (štíhlá výroba, štíhlá firma). Znamená to, že se snažíme eliminovat nebo minimalizovat veškeré činnosti, které nesouvisí s tvorbou hodnoty pro zákazníka.

Projekty, které implementujeme Vám, zákazníkům, vychází z propojení :

Produktivita – Inovace – Minimalizace nákladů podpůrných činností nesouvisejících s tvorbou hodnoty

Našim hlavním cílem a také službou, kterou Vám nabízíme, je zavést ve společnostech principy neustálého zlepšování jako součást jejich běžného fungování a tím zvýšit výkonnost podniku.

Výkonnost Vaší společnosti se dá zvýšit vývojem nových produktů, zvyšováním produktivity, ale také neustálým zlepšováním na všech úrovních Vaší společnosti.

Je to způsob dosažení dlouhodobě udržitelných výsledků.

Prorůstovou orientaci firmy, která vede ke konkurenceschopnosti na globálním trhu

Nastavení tzv. štíhlé firmy

Zvýšení produktivity ve všech oblastech

Minimalizaci nákladů podpůrných činností

Snížení nákladů v důsledku nastavení nástrojů štíhlé výroby (na klíč Vaší společnosti)

Snížení nákladů při realizaci změn tzv. připravenosti na změny

Vyškolené zaměstnance

Kvalifikované konzultanty, lektory, poradce, kteří jsou schopni pracovat jako konzultanti, vedoucí projektu, členové projektových týmů, Interim manažeři

Jak pracujeme?

Definujeme stav, v jakém se společnost nachází a s vedením (majiteli) definujeme požadavky a akční plán (y), na základě kterého budou změny implementovány

Akční plán zahrnuje i jednoznačné přínosy pro podnik, které změny přinesou.

V rámci auditu, řešíme společnost vždy jako celek, pokud není zadání zákazníka jiné.

Abychom našli odpověď, kde jsou úzká místa Vaší společnosti hodnotíme procesy, strukturu, ekonomiku atd. Cílem je objektivní pohled na firmu. Zpravidla se každý člen vedení dívá na problematické věci ve firmě trochu jinak.

Změny realizujeme v několika směrech:

Projektový tým – na každý vytipovaný projekt je vytvořen projektový tým, který má stanovený měřitelný cíl. Naše společnost dodá projektového manažera nebo členy projektového týmu. Při realizaci projektu vycházíme z metodiky DMAIC. Délka projektů se zpravidla pohybuje v rozmezí 6 – 12 měsíců, dle výsledku auditů a dohody s Vámi.

Koučink – realizujeme koučink Vašich zaměstnanců, kteří pak dále budou řídit projekty, týmy, změny. Každý koučink má nastavený měřitelný výsledek

Akční změny – realizujeme je zpravidla formou workshopů a diskusí zaměstnanců a našich konzultantů. Tato metodika umožňuje realizovat změny velmi rychle. Některé z nich již před realizaci workshopů. Workshopy zpravidla trvají do 1 pracovního týdne a jsou velmi intenzivní. Na konci workshopu se prezentuje reálný výsledek a přínos.

Vzdělávání a tréninky – v závislosti na dohodě se zákazníkem jsou veškeré aktivity podpořeny vzdělávání a tréninky (zpravidla na pracovištích). Při realizaci těchto tréninků vycházíme z vlastní metodiky, která je velmi cílená na praktické provedení veškerých aktivit přímo s trenérem. Využíváme rovněž vlastní metodiku učení se novým věcem.

Vyhodnocujeme přínos a dosažení výsledků v definovaných oblastech.

Měříme výkonnost společnosti (výkonnost procesu).

Ověřujeme nastavení systému neustálého zlepšování. Zpravidla definujeme nové cíle s vedením společnosti.

Pro více informací nás prosím kontaktujte.

Chyba: Kontaktní formulář nebyl nalezen.

Reference Z+M Group
Reference
Optimalizace čalounické výroby ve společnosti ...
Trénink na pracovišti
Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies. Odsouhlaste prosím nastavení cookies souborů pro použití webu.
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Rosque s.r.o. IČ 07491867 se sídlem Jilemnického 1883/1, 748 01 Hlučín (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou
Adresa: Soukenická 3181/19b, 702 00 Ostrava Email: info@neuronconsulting.com Telefon: + 420 596 112 508
 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle …. let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.
 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 2. Provozované služby, zajišťující marketingové a podpůrné služby
 • Google analytics - zaznamenává cookie a použití webu
 • Google Adwords - zaznamenává cookie a použití webu
 • Google nákupy - žádost o recenzi, zaznamenává email pokud odsouhlasíte v procesu objednávky
 • Heureka - zaznamenává konverze nákupu a email pro službu "Ověřeno zákazníky"
 • Zboží.cz - zaznamenává konverze nákupu a email
 • Sklik - zaznamenává cookie, použití webu, konverze nákupu

VI. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. Odvolat souhlas můžete kdykoli ve svém vlastním účtu zákazníka.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zabezpečeného / šifrovaného přístupu na web, šifrování hesel zákazníků v databázi, pravidelných aktualizací systému, pravidelné zálohy systému.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
  Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.
Save settings
Cookies settings