29.5.2013 – Autor: Vlastimil Matýsek / Neuron consulting

Při diskuzích s vedením společností velmi často slýcháváme, že personalisté by měli být daleko blíže realitě a cílům společností. Jak ale s tímto požadavkem naložit, když průměrné personální oddělení je zpravidla zcela zavaleno administrativou a téměř veškeré jeho činnosti, dokonce i ty, které by měly být třešinkou na dortu jeho působení ve firmě, zpravidla zanikají v této administrativní šedi?
Rovněž systém specialistů personálního oddělení, kdy zaměstnanci HR oddělení jsou specializovaně zodpovědní za určitý proces, se zdá s turbulentním prostředím kolem nás pomalu překonaný. Představa, že u společnosti s 1000 zaměstnanci umí specialista na vzdělávání kvalifikovaně posoudit nároky na vzdělávání všech zaměstnanců, je naprosto iluzorní. Zpravidla pak díky tomuto dochází k naprosto neadresnému systému vzdělávání na základě požadavků vedoucích zaměstnanců, kde je efektivita takového vzdělávání velmi diskutabilní.
Je třeba se nad touto skutečností zamyslet a podívat se na ni z několika úhlů pohledu.
Když se zeptáte vedení společnosti, jak funguje jejich personální oddělení, zpravidla funkčnost a nefunkčnost tohoto oddělení vyjádří tím, zda jsou jejich mzdy vypláceny včas.
Když se na roli personalistů zeptáte personálního ředitele či manažera, pravděpodobně vám odpoví, že hlavní roli svého oddělení vidí ve funkčním zavedení personálních procesů. Prozíravější z nich pak vidí tuto roli v tom, že personalisté by měli být konzultanti, rádci a partneři jak pro vedení společnosti, tak i pro zaměstnance.
Na základě požadavku našich zákazníků se vždy snažíme najít cestu, která vede k uspokojení obou stran a zároveň k tomu, že se personalisté stávají mediátory mezi stranou zaměstnanců a vedením společnosti.
Pro tuto roli personalistů používáme systém HR business partnerů. Tento systém zdaleka není všelékem, nicméně v případě, že je modifikován na základě potřeb společnosti nebo korporace, splňuje parametry kladené na současnou moderní personalistiku.
Základem kvalitního nastavení tohoto systému je, aby vedení společnosti mělo naprosto jasné, co od svého HR oddělení očekává. Odpověď na tuto otázku je zpravidla dána i osobností personálního ředitele či manažera dané společnosti. Čím dál tím častěji se na pozicích personálních ředitelů či manažerů objevují manažeři, kteří rozsahem svých znalostí a dovedností překračují rámec personálních útvarů. Zpravidla se velmi dobře orientují v řízení firem, znají základy výroby, financí a ostatních oddělení firmy. Jejich pohled je pak vedením společnosti vnímán jako pohled rovnocenných manažerů.
Naše společnost nabízí jak design personálních útvarů, tak design rolí HR business partnerů, a to dle individuálních požadavků a firemní kultury společnosti. Tato transformace s sebou přináší i poměrně velké nároky na personalisty samotné. Hlavní úskalí transformace není ani tak znalost všech personálních procesů, které jako specialisté zpravidla neznají, ale jedná se o naprosto jiný typ osobnosti, který kromě toho, že zvládá personální procesy jako odborník, je také schopen vystupovat vůči managementu firmy jako rovnocenný partner.
Při implementacích těchto změn ve firmách, se zpravidla setkáváme se dvěma přístupy.
Za prvé – dochází k obměně až 70 % oddělení, kde jsou na pozice business partnerů vybíráni již zkušení business partneři nebo HR manažeři z menších či středních firem.
Za druhé – dochází k minimální obměně týmu a transformace probíhá se stávajícím týmem, který absolvuje Development centrum, na základě, kterého je nastaven rozvojový plán. V tomto případě je velmi důležité, aby se jednalo o rozvojový plán celého týmu, který tak dostává naprosto stejné a konkrétní informace.
Velmi důležitou roli zde sehrává také zainteresovanost TOP managementu firmy do procesu transformace a vzdělávání HR business partnerů takzvaně on site. Z našich zkušeností můžeme říci, že pokud nedojde k zainteresování TOP managementu firmy, transformace HR oddělení trvá zpravidla o mnoho déle nebo není úspěšná vůbec, a HR oddělení se tak posléze vrací ke své původní roli specialistů administrátorů.
Rolí naší společnosti je zpravidla vedení celého projektu, jsme však zároveň schopni vyškolit projektový tým dané společnosti a podílet se pouze na dohodnutých částech projektu, např. AC/DC, audity, výběr nových členů týmu, komplexní proškolení týmu… Zároveň také poskytujeme službu interim managementu nebo řízení celého projektu.

Zdroj: https://www.hrnews.cz/lidske-zdroje/rizeni-id-2698710/role-oddeleni-rizeni-lidskych-zdroju-v-modernich-organizacic-id-1863010Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies. Odsouhlaste prosím nastavení cookies souborů pro použití webu.
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Rosque s.r.o. IČ 07491867 se sídlem Jilemnického 1883/1, 748 01 Hlučín (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou
Adresa: Soukenická 3181/19b, 702 00 Ostrava Email: info@neuronconsulting.com Telefon: + 420 596 112 508
 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle …. let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.
 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 2. Provozované služby, zajišťující marketingové a podpůrné služby
 • Google analytics - zaznamenává cookie a použití webu
 • Google Adwords - zaznamenává cookie a použití webu
 • Google nákupy - žádost o recenzi, zaznamenává email pokud odsouhlasíte v procesu objednávky
 • Heureka - zaznamenává konverze nákupu a email pro službu "Ověřeno zákazníky"
 • Zboží.cz - zaznamenává konverze nákupu a email
 • Sklik - zaznamenává cookie, použití webu, konverze nákupu

VI. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. Odvolat souhlas můžete kdykoli ve svém vlastním účtu zákazníka.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zabezpečeného / šifrovaného přístupu na web, šifrování hesel zákazníků v databázi, pravidelných aktualizací systému, pravidelné zálohy systému.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
  Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.
Save settings
Cookies settings