29.5.2013 – Autor: Vlastimil Matýsek / Neuron consulting

V nejúspěšnějších firmách jsou klíčem k dosažení cílů a strategických záměrů společnosti lidé. Výběr a zejména pak motivace, vzdělávání a vedení těchto lidí rozhodne, zda cílená investice do nových technologií nebo výrobků přispěje ke zlepšení postavení společnosti na trhu a přinese pro majitele předpokládaný finanční efekt.

Vzdělávání zaměstnanců provádíme několika způsoby:
Vzdělávání na klíč – Vzdělávání na klíč je využíváno většinou společností na trhu, zásadní význam má pro společnosti, ve kterých probíhají změny, a které chtějí růst.
Nabídkový list – Neboli vzdělávání z katalogu vzdělávání. Nabízíme vzdělávání v akreditovaných programech, vzdělávání v oblasti manažerských dovedností, rozvojové programy pro management firem, mistry, obchodní a marketingové útvary, útvary nákupu a logistiky, útvary řízení lidských zdrojů, finanční útvary, rozvoj zaměstnanců zákaznických kanceláří a call center a další.
Semináře a workshopy – Organizujeme semináře a workshopy na základě požadavků firem. Tyto akce jsou organizovány formou kulatého stolu a zahrnují příspěvky s odbornou tématikou prezentované zástupci jednotlivých společností.

V systému vzdělávání je důležitá analýza rozvojových potřeb klienta. Před započetím seminářů analyzujeme s klientem potřeby vzdělávání a navrhneme společně podobu semináře. Na základě této analýzy navrhujeme systém a oblasti vzdělávání, které mají pomoci ke zlepšení kompetenčního profilu pracovníků a napomoci tak splnit budoucí potřeby společnosti. Jsme schopni připravit kompetenční model „šitý na míru“. Náš lektorský tým je na vysoké úrovni, tudíž volí vhodné vzdělávací metody. Snaží se probírané učivo aplikovat do praxe prostřednictvím interaktivních a inovativních metod. Celá školení provází diskuze a následná oboustranná zpětná vazba.

Nabízíme různé formy vzdělávání jako je: individuální vzdělávání, skupinové vzdělávání, podpora týmů a field assistance.

Za jeden z nosných pilířů své práce považujeme poskytování kvalitní a podnětné zpětné vazby. Ke školením přistupujeme jako k nástroji, který by měl našim klientům pomoci při dosahování vytýčených cílů.
Na základě průběžného hodnocení a srovnání s předpokládanými cíli, které má lektor vzdělávání dosáhnout může lektor navrhnout korekci obsahu nebo změnu přístupu (výběr metod a nástrojů) u vzdělávací aktivity. Stejně tak účastníci vzdělávací akce mohou navrhnout výše uvedené změny.
Závěrečná zpětná vazba je poskytována lektorovi a účastníkům vzdělávací aktivity a obsahuje do jaké míry a zda bylo dosaženo vytyčených cílů, zda byly oboustranně v průběhu vzdělávacích aktivit zapracovány připomínky z průběžných zpětných vazeb. Účastníci vzdělávací akce vystavují lektorovi závěrečné hodnocení a lektor hodnotí aktivitu jednotlivých účastníků a jejich vystupování a silné stránky, zároveň definuje u každého účastníka rozvojové potřeby, které s účastníkem diskutuje.
Závěrečná zpětná vazba pro vedení společnosti obsahuje zhodnocení celého týmu – vyhodnocení změn vyplývající z průběžných zpětných vazeb, aktivita jednotlivců, jejich silné stránky a oblast pro další rozvoj.

Vzdělávání se věnujeme již od roku 1999, za tuto dobu jsme nabyli mnohé cenné zkušenosti. I nadále chceme pomáhat klientům překonat konkurenci zejména v oblasti zvyšování výkonnosti, efektivity a konkurenceschopnosti ve stále náročnějším tržním prostředí.
Aby vzdělávání bylo komplexní a efektivní, je nutné zakomponovat výše popsané metody a zvolit kvalitní vzdělávací společnost jako jsme my, Neuron consulting, s.r.o.Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies. Odsouhlaste prosím nastavení cookies souborů pro použití webu.
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Rosque s.r.o. IČ 07491867 se sídlem Jilemnického 1883/1, 748 01 Hlučín (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou
Adresa: Soukenická 3181/19b, 702 00 Ostrava Email: info@neuronconsulting.com Telefon: + 420 596 112 508
 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle …. let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.
 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 2. Provozované služby, zajišťující marketingové a podpůrné služby
 • Google analytics - zaznamenává cookie a použití webu
 • Google Adwords - zaznamenává cookie a použití webu
 • Google nákupy - žádost o recenzi, zaznamenává email pokud odsouhlasíte v procesu objednávky
 • Heureka - zaznamenává konverze nákupu a email pro službu "Ověřeno zákazníky"
 • Zboží.cz - zaznamenává konverze nákupu a email
 • Sklik - zaznamenává cookie, použití webu, konverze nákupu

VI. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. Odvolat souhlas můžete kdykoli ve svém vlastním účtu zákazníka.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zabezpečeného / šifrovaného přístupu na web, šifrování hesel zákazníků v databázi, pravidelných aktualizací systému, pravidelné zálohy systému.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
  Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.
Save settings
Cookies settings